Annons

8 av 10 lärare vill använda it mer

Publicerad 16 april 2013

Det är betydligt fler datorer i skolan och lärarnas it-kunskap ökar, men skillnaderna är stora och många lärare efterfrågar kompetensutveckling och tid. Det är några slutsatser i två rapporter om it i skolan – en från Lärarnas Riksförbund och en från Skolverket.

Relaterat

Skolvärlden berättade nyligen om it-användningen i Sveriges skolor, jämfört med andra länder, och tittade närmare på framgångsfaktorer för it i undervisningen.

Lärarnas Riksförbund släpper nu en undersökning om it i skolan, som bekräftar och vidgar resonemangen. På några år har andelen lärare som har tillgång till en egen bärbar dator ökat från 65 procent till knappt 90 procent, och lägger man till egna fasta datorer är det nästan alla. Knappt hälften uppger att eleverna har tillgång till egen dator och här är skillnaderna stora mellan skolorna. I studien ingår drygt 1700 lärare inom grundskola, gymnasium, särskola och vuxenutbildning, som svarat på en e-postenkät.

Skolverkets rapport om it-användningen pekar i samma riktning, men här är andelen lärare med egen dator något lägre – tre av fyra lärare – vilket delvis skulle kunna förklaras av att Skolverket gjort postalenkäter. Andelen elever med dator är högre på gymnasiet än grundskolan.

I Lärarnas Riksförbunds rapport använder mer än hälften av lärarna it i undervisningen på mer än hälften av lektionerna. Yngre lärare tenderar att använda it mer, men det är också vanligare i språk- och SO-undervisning än i naturvetenskapliga och praktisk-estetiska ämnen.

Samtidigt uppger åtta av tio lärare att de skulle vilja använda it ännu mer. Vad som hindrar dem är framför allt att arbetstiden inte räcker till för att ta in ytterligare ett planeringsmoment. Detta stöds också av Skolverkets färska rapport om lärares arbetstid, där majoriteten ansåg att de hade för lite tid till undervisningsplanering. Ett annat hinder för ökad it-användning, enligt Lärarnas Riksförbunds rapport, är behovet av kompetensutveckling inom it. Här säger tre av fyra lärare att de i någon eller stor utsträckning vill ha mer fortbildning.

Det stöds av Skolverkets rapport, där och över hälften av lärarna anser sig ha ganska stort eller stor behov av kompetensutveckling inom it. En tredjedel av rektorerna anser att de inte har tillräcklig kompetens för leda skolans it-strategiska arbetet.

Av grund- och gymnasielärarna saknar hela 70 procent också tillräckligt pedagogiskt it-stöd på skolan och generellt sett saknar flertalet lärare tillräckligt tekniskt stöd.

Samtidigt är andelen som anser sig allt fler lärare ha bra it-kompetens, och bland den femtedel som har mindre bra it-kompetens finns många som inte har en egen dator. Framför allt efterfrågas fortbildning av it som pedagogiskt verktyg och hur man kan förebygga kränkningar och nätmobbning. Trots att nya läroplanen betonar att eleverna ska lära sig kritisk granskning och källkritik, uppger nästan en tredjedel av eleverna att de inte undervisas i det.

När Lärarnas Riksförbund frågar vad lärarna använder it till i undervisningen svarar merparten informationssökning för elever, men också för att engagera elever och variera elevernas redovisningsformer. Fler än fyra av fem lärare anger att it har förbättrat deras undervisning i stor eller någon grad. Hälften av lärarna uppger att it har bidragit till högre måluppfyllelse för eleverna. Framför allt gynnar it de högpresterande eleverna och elever med läs- och skrivsvårigheter eller andra inlärningssvårigheter, något som stöds av Skolverkets rapport.

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Flickor halkar efter i it-kunnande

It-undersökning

Sämre tillgång till en dator får flickor att halka efter pojkar i it- och teknikkunnande. Enligt undersökningen ”Eleverna och internet” har 59 procent av flickorna tillgång till en egen dator, jämfört med 85 procent av pojkarna. 

Annons
Annons

"Lärarutbildningen bör dimensioneras bättre"

Riksrevisionen

Lärarstudenter studerar inte till lärare inom de ämnen och områden där bristen förväntas blir som störst. Riksrevisionen vill därför att regeringen i större utsträckning än idag ska styra hur lärosätena bestämmer antalet platser på olika lärarutbildningar.

Annons

Lärare underutnyttjar digitala resurser

Forskning

Datorer och internet används olika mycket i skolan beroende på den enskilda lärarens erfarenheter och kunskaper. Tidsbrist gör att de digitala resurserna används på redan kända sätt. Det visar en ny studie om gymnasielärare.

Hörselskadade barn lästränar bättre med ljud

Forskning

En ny studie från Linköpings universitet visar att ljudbaserad lästräning har större effekt för hörselskadade och döva än traditionell träning. 

Annons
Annons
Mentorstöd

Nätverk ger råg i ryggen

Ny i yrket

Det är upp till den enskilda skolan att se till att nyutexaminerade lärare får en bra introduktion. Då kan det vara en fördel att nätverka med andra i samma situation. Det gäller både nya lärare och deras mentorer.

Annons

Nya insikter om autism

Rapport

Forskare har följt utvecklingen på två skolor som utvecklar sin verksamhet för att elever med autism ska få en fungerande undervisning.

Debatt

Den professionelle läraren vet

Debatt

Göran Persson slog första spiken i kistan genom att driva igenom en brutal kommunalisering av skolan. Nedmonteringen fortsatte av Beatrice Ask under Carl Bildts regering med skolpengen, fria skolvalet, friskolor mm. Jan Björklund lappar och lagar. Det skriver K-G Ahlström, lärare, lärarutbildare och pensionär.

Valet 2014

Forskarlarm om Alliansens "chockreglering" av läraryrket

"Anmälningsrädslan ökar"

Läraryrket har gått igenom en ”chockreglering” och en juridifiering under Alliansen, enligt Gunnel Colnerud, pedagogikprofessor och forskare i yrkesetik. Lagar, regler och centrala kontrollorgan har ersatt lärarnas professionella omdöme. Hon hyser en svag förhoppning att en ny regering kan ändra inriktningen.

Tydligare definition av yrkesskicklighet önskas

Masteruppsats

Rektorerna i försteläraren Christina Brings studie är överens om vad som utmärker en skicklig lärare. Men när karriärlärarna ska utses är det även helt andra kompetenser som bedöms.

”Separera språk- och kulturinlärning”

Avhandling

 Svenskundervisningen för vuxna immigranter handlar för mycket om svensk kultur och för lite om faktiskt språkinlärning. Eleverna fostras snarare än undervisas, enligt en ny avhandling vid Linköpings Universitet.

Ny rapport: Kommunerna brister i ansvar

Otydligt ansvar

Sveriges kommuner är skyldiga att veta hur ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år är sysselsatta. Ett ansvar som bara hälften av kommunerna tar, visar en granskning utförd av Skolinspektionen.
– Risken är att ungdomar utan gymnasiebetyg fastnar i ett utanförskap, säger Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler till Skolvärlden.

Likhetsdoktrin en björntjänst

Debatt

Skolverkets kritik om bristande individualisering kan sannolikt förklaras med den så kallade ”likhetsdoktrinen” – att alla elever ska lära sig lika mycket på lika lång tid – snarare än med lärarnas pedagogiska oförmåga. Det skriver Åke Strandberg, lektor i moderna språk. 

"Modifiera lärarnas lönesystem"

Debatt

Jag anser att det är hög tid att förändra lönesystemet för lärare, då dagens lönesystem upplevs som ett lotteri. De enda som anser att det är rättvist, är de som får högsta påslaget. Det skriver den pensionerade läraren Olle Andersson. 

En påminnelse om en annan vardag

Samtal med

Anna Monemar åkte till Kenya på en studieresa. Med sig hem fick hon erfarenheter för livet och många nya undervisningsidéer. Snart vill hon återvända – helst tillsammans med sina elever.  

Debatt
Lärverktyg ger högre kunskap

Skolforskningsinstitutets verksamhet ska styras av lärares behov för metodutveckling. Det är det som Svenska Läromedel vill främja med sin kvalitetspolicy. Vi för också dialog med forskare knutna till Vetenskapsrådet och vill främja utbildningsvetenskapen. Det skriver Rickard Vinde, vd Svenska Läromedel. 

”Friskolelärare trivs bättre på jobbet”

Lärarstatistik

Lärare på friskolor är mer tillfreds med sin arbetsmiljö och sin arbetssituation än kommunalt anställda lärare. Det har Friskolornas riksförbund kommit fram till efter att ha tittat närmare på jobbhälsobarometerns statistik över hur lärare upplever sin yrkesvardag.

Lagändringar ska förbättra för nyanlända

Nyanlända

Regeringen föreslår en rad förändringar för att förbättra studieresultaten för nyanlända elever. Bland annat snabbare kunskapsbedömning och snabbare placering i en årskurs. 

Kurs ska lindra tekniklärarkrisen

Lärarutbildning

Göteborgs universitet har startat teknikkurswe för lärare i samarbete med flera teknikföretag. Syftet är att öka behörigheten hos lärare som undervisar i teknik. 

Regeringen utreder skolredovisning

Skolekonomi

Regeringen tillsätter en utredning som ska kartlägga hur skolor budgeterar och redovisar sin ekonomi med syftet att ge möjlighet till jämförelse av skolors ekonomi.

Eva-Lis Sirén kliver av

Fackligt

 Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén står inte till förfogande för omval. Det innebär att hon avgår som ordförande för Lärarförbundet i samband med förbundets kongress i november. 

 

Dags att koppla in hjärnan

KRÖNIKA

Att undanhålla pojkar information om hur flickor tänker, är enligt min mening en orsak till disciplinproblemen i skolan, skriver Ebba Witt-Brattström, professor i nordisk litteratur, feministisk debattör och författare.

"Mitt liv som lärare och förälder"

DEBATT

När ska skolan byggas upp och utformas utifrån forskning och pedagogik och inte ses som en utgift för kommunen där man får skära ned? Skolan ska inte heller vara ett forum för politikers utspel och jakt på röster, skriver språk- och teaterläraren Malin Appeltofft, som också är standup-komiker.

Snabbspår till lärarexamen i Göteborg

Nysatsning 

Personer med ämnesbehörighet i matematik och naturvetenskap kan läsa in en lärarexamen vid Göteborgs universitet på ett år, från och med vårterminen 2015.
– Det här kan vara en del av en lösning på lärarkrisen, säger lärarutbildningens ordförande Maria Jarl till Skolvärlden.

Studiero

Fjelkner: ”Saknas samsyn kring ordningsregler”

Utredning

Gör det möjligt att stoppa störande föremål innan lektion. Det är ett av förslagen i Metta Fjelkners utredning. Vid dagens presskonferens lyfte hon också vikten av att det på skolorna finns en samsyn kring ordningsregler, något som ofta saknas i dag menar hon.

Arbetsbördan

Lärare har det tuffast på jobbet

Ny undersökning

Fyra av tio lärare har upplevt psykiskt obehag av att gå till jobbet. Det är fler än i någon annan bransch, visar den årliga jobbhälsobarometern. 

Skolans dag 2014

Ny undersökning: lärare ger kommunerna underkänt

Skolans dag

En ny rapport från Lärarnas riksförbund bekräftar bilden av en lärarkår med lågt förtroende för kommunerna som huvudman för skolan. Missnöjet gäller både lärarnas arbetssituation och kvaliteten på utbildningen i stort.

Upptäck mattepotentialen i eleverna

Debatt

Jana Madjarova, professor i matematik, skriver om vikten av att lyfta fram unga med fallenhet för matematik och hur tävlingen Matte-SM kan bidra till att lyfta fram den potiential många deltagare har. 

Franska lärare kämpar också för sin status

Frankrike

– Folk förstår inte varför jag har pluggat i fem år för att bli lärare. Det är tråkigt att yrkets status är så dålig, säger en ung fransyska.
Ett växande missnöje inom den franska lärarkåren är ett av flera problem, som väntar den nya skolministern Najat Vallaud-Belkacem. 

Lärarnas röst påverkar

Skolpolitik

Skolfrågan toppar den politiska agendan inför höstens val. Alla slåss om makten över den och alla vill vara med i debatten och påverka politikerna. En aktör som har haft stort inflytande på dagens skolpolitik är Lärarnas Riksförbund.
– Det är viktigt i dag, för alla politiska partier, att ha lärarfacken med sig eftersom de är starka pådrivare, säger Maria Jarl, statsvetare vid Göteborgs universitet.

Rasism i skolan

Studenter kämpar mot rasism

DEBATT

Många studenter upplever att de inte får någon förberedelse under utbildningen i att bemöta rasism på skolan och i klassrummet. Vi anser att det borde vara ett självklart inslag, skriver LR Studs ordförande Elina Halvarsson.

Ny avhandling talar mot skola för sexåringar

10-årig grundskola

Den pedagogiska poängen med en övergång mellan förskola och skola går förlorad om förskoleklassen omvandlas till skola med prestationskrav, enligt en ny avhandling vid Linnéuniversitetet.

"Kontrollsamhället gör oss till en utsatt grupp"

Lärarnas Yrkesetiska Råd

Etiska dilemman och att hantera dem är en naturlig del av jobbet som lärare. Ofta går det av bara farten, men det kan uppstå situationer då en mer medveten yrkesetik kan vara ett bra stöd.

Tolerans

Toleransprojekt växer med nya pengar

Främlingsfientlighet

I Kungälv bedrivs sedan flera år ett aktivt arbete för att motverka intolerans och rasism bland högstadieungdomar. Nu har Toleransprojektet tilldelats en miljon kronor för att modellen ska kunna spridas vidare. 

Mentorstöd

Trygg i mötet med eleverna

Ny lärare

Som en trygg punkt i en omtumlande första tid i yrket. Så beskriver den nya läraren Elnaz Moradi sin mentor och det stöd hon fått från henne. Men det är ett ömsesidigt utbyte där mentorn också har mycket att vinna. 

Med hot om nedläggning

Lärarrummet

Trots mycket goda studieresultat tvingas Kälarne skola kämpa för sin överlevnad. Lärarnas vapen för att få behålla sitt högstadium är engagemang, nyfikenhet och en ständig anpassning efter nya förutsättningar.

Förstelärare

"Respekt får den som kan lyssna till andras förväntningar"

Skolvärlden frågar

Margareta Normell, gymnasielärare, psykoterapeut och författare, svarar på en läsarfråga från en förstelärare om hur hen kan hantera avundsjuka och misstro från sina kollegor. 

Behövs det bildning?

Reportage

Valfrihet, mätbarhet och specialisering är tre ledord i tiden för skola och högre utbildning. Men vad har bildningen för plats i vårt samhälle? Den är allt för liten, menar de professorer, lektorer och lärare Skolvärlden har talat med – och de varnar för att det kan komma att stå oss dyrt.

Annons

Alla länkar i nummer 6

Länklista

Här hittar du alla länkar från senaste Skolvärlden. 

Annons

Forskning och metod för undervisning

Samlat

Vill du läsa om den senaste skolforskningen eller ha tips för klassrumsarbetet? Här hittar du aktuella artiklar.

Annons

Allt om Pisa-raset

Samlat

Läs alla artiklar om Pisa-undersökningens delstudier - och lärares, politikers och experters reaktioner på de fallande elevresultaten.

Bäst och sämst lön

Utfall 2012 och 2013

Förra höstens kompromiss mellan lärarfacken och SKL innebar en löneökning på 4,2 procent 2012 och en höjning motsvarande industrimärket 2013. Skolvärlden listar resultaten i de kommuner som rapporterat årets löner.