29 000 prov har granskats

29 000 nationella prov har kontrollrättats av Skolinspektionen. Resultaten skiljer sig ofta från de ursprungliga.
- Det är djupt oroande att bedömningen av elevens prestation på ett prov är beroende av vilken lärare som gör rättningen, säger Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler.

"Gör proven anonyma"

I en rapport till regeringen föreslår Skolinspektionen fyra åtgärder för att få mer likvärdiga bedömningar av de nationella proven:
1. Klargör och begränsa syftet med de nationella proven.
"Dagens syften är ambitiösa och är svåra att kombinera i ett och samma prov. Att på ett konstruktivt och säkert sätt testa elevens måluppfyllelse för så många mål som möjligt, samtidigt som proven ska utgöra en grund för likvärdig bedömning och betygssättning tycks vara svårt att förena."
2. Konstruera om proven så att utrymmet för tolkning minskar.
"Dagens prov och bedömningsanvisningar öppnar ett stort utrymme för tolkning. Om syftet med proven är likvärdig bedömning och betygssättning bör utrymmet för tolkningar minska."
3. Förenkla anvisningarna som rättande lärare har som stöd för sin bedömning.
"Anvisningarna är i dag omfattande och svåra att förstå."
4. Inför ett nytt rättningsförfarande där elevens identitet inte är känd av den som rättar.
"Ett sådant förfarande främjar objektiviteten i rättningssituationen. Flera kontrollrättare uppger att man tolkar bedömningsanvisningarna mer strikt i sin roll som kontrollrättare än när man rättar sina egna elevers nationella prov."
Källa:
Skolinspektionen

Det är nationella prov som gjordes av elever i årskurserna 3, 5, 9 och gymnasiet vårterminen 2009 som har kontrollrättats. Skolinspektionen har inte sammanställt exakt hur många av totalt 29 000 proven från 633 skolor som fick en ändrad bedömning. Men störst differenser är det i proven för niondeklassarna och gymnasiet.
I svenska som andraspråk i gymnasiet ändrades bedömningen i hela 46 procent av de kontrollrättade proven. I andra fall är det bara några få procent som fått ändrat provbetyg.

Rapport till regeringen

Skolinspektionen redovisar sina slutsatser i en rapport till regeringen. Kontrollrättningen har genomförts av 211 ämnesbehöriga lärare och är den första i sitt slag. Kontrollrättningar kommer även att genomföras 2011 och 2012.
– Ett av provens grundläggande syften är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av elevens prestationer. Det är därför djupt oroande att bedömningen av elevens prestation på ett prov är beroende av vilken lärare som gör rättningen, säger Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler i ett pressmeddelande.

Kommentera