Skolgranskning

Skolinspektionen: Lärare brister i undervisningen

Skolinspektionen konstaterar att det finns brister i lärarnas förmåga att individanpassa undervisningen. Det efter en granskning av 650 lektionstillfällen, rapporterar SVT.

Skolinspektionens slutsatser

Här är några slutsatser som Skolinspektionen tar fasta på utifrån forskningen om hur undervisningen påverkar elevers studieprestationer:

  • Elever vars lärare använder en bred arsenal av metoder och verktyg och sina goda ämneskunskaper i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare saknar eller inte fullt utnyttjar sin didaktiska och metodiska kompetens.
  • Elever vars lärare är tydliga ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer, lär sig mer än elever vars lärare inte ser det som sin uppgift att peka ut riktningen för elevens utveckling och erbjuda verktyg som kan leda eleven rätt.
  • Elever vars lärare vet att det är deras ansvar att organisera undervisningen efter elevers individuella behov, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever lär på samma sätt och undervisar därefter.
  • Elever som undervisas av lärare som vet och visar att alla elever kan lära, lär sig mer än elever vars lärare tror att vissa elever kan och andra inte.
  • Elever som ges förutsättningar att vara med och välja aktiviteter och vars erfarenheter och kunskaper blir en utgångspunkt i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever inte har det som krävs för att involveras och vara med och påverka.

Källa: Skolinspektionen

Skolinspektionen har för första gången granskat hela 650 lektionstillfällen runt om i Sverige de senaste månaderna och slutsatserna ska presenteras i en rapport. Myndigheten har kommit fram till att det finns brister i undervisningen.

– Lärare jobbar många gånger utifrån en tänkt genomsnittlig person och eleverna i varje skolklass är väldigt, väldigt olika. De kan olika mycket, de lär sig på olika sätt. En skicklig lärare klarar av att ge utmanande uppgifter till alla elever, men sen finns det lärare som inte klarar det och då blir det stökigt i klassrummen, det blir oroligt och eleverna blir uttråkade. Det här har vi sett tydligt på de här 650 lektionerna som vi har besökt, säger Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler till SVT.

Den här bristen anses vara en av förklaringarna till svenska elevers låga resultat vid internationella jämförelser. 

– Jag tror att det är en väldigt viktig förklaring. Det som all forsknings visar är att det som händer i klassrummet är det allra viktigaste, tillägger Ann-Marie Begler.

Lärarnas Riksförbunds vice ordförande Anders Almgren är kritisk till uttalandet.

– Om det stämmer att det funnits brister i undervisningen måste man ställa frågan om de här lärarna haft tillräckliga förutsättningar. Kanske de inte haft tid att förbereda sina lektioner eller har sådana utmaningar i den specifika klassrumssituationen att det inte varit möjligt att individualisera för alla. Kanske kommer man då fram till att de lärare som framstod som skickligare var just de som haft möjlighet att förbereda sig och fått fortbildning, säger han till Skolvärlden.

Anders Almgren talar också om vikten av att svenska lärare har förtroende för Skolinspektionen, för att granskningarna ska bli rättvisande.

– Man måste vara försiktig när man uttrycker sig om en yrkesgrupp som man ska granska. Den stora förklaringen till Skolinspektionens resultat är ju att lärarna det berör inte har haft tillräckliga förutsättningar för att kunna individualisera, och inte att de har varit oskickliga, säger han.

Ann-Marie Begler talar också om vikten av att rektorer ser till att elever som behöver det får särskilt stöd och att lärare får fortbildning, i SVT:s intervju.

Kommentera