euflagga
Riksdagspartierna om EU-valet

Så vill partierna påverka EU:s skolpolitik

EU-länderna styr än så länge över sina skolsystem och lärarnas situation – och så verkar svenska partier vilja ha det. Skolpolitiken i EU handlar snarare om samarbete, visioner och kunskapsmätning.
​Skolvärlden har bett riksdagspartierna att lista viktiga EU-frågor för skolan – och åtminstone ett tjugotal av kandidaterna är lärare.

Skolan är ingen stor fråga på EU:s bord eftersom länderna sköter sin egen skolpolitik, ett upplägg som de svenska riksdagspartierna vill behålla i Skolvärldens EU-enkät. Däremot nämner flera partier behovet av en bra utbildning i alla länder för att stärka stabiliteten, mänskliga rättigheter och ekonomiskt välstånd inom EU.

Flera vill arbeta för mer samarbete mellan skolor och lärare, och mer pengar till forskning och universitetsutbyten. I Skolvärldens genomgång framkommer att det finns åtminstone ett tjugotal lärare bland EU-kandidaterna. Flest verkar Miljöpartiet ha på sin lista.

Läs partiernas svar nedan.

Moderaterna

Skolan är i grunden inte någon EU-fråga utan upp till medlemsstaterna själva att besluta om och vi vill att det ska förbli så. Vad gäller den högre utbildningen ser vi gärna att de olika programmen för studentutbyte kan få ökade resurser, inom ramen för nuvarande EU-budget, liksom att anslagen till EU:s forskningsprogram ökas på jordbruksstödens bekostnad.
Nya Moderaterna står upp för den fria rörligheten inom EU. Vi vill fortsätta att stärka utbytet av kunskap och erfarenheter för att stärka svensk skola, men även sprida goda exempel från Sverige till andra EU-länder.

Bland Moderaternas kandidater finns lärarna Jenny Althini och Stefan Bengtsson Svärd.

Folkpartiet

Den fria rörligheten berikar livet för miljontals européer, men trots att svenskarna utmärker sig som en resande nation är det jämförelsevis få från Sverige som deltar i EU:s utbytesprogram. Det vill vi ändra på. Vi vill att EU höjer ambitionerna för sitt utbildningssamarbete. Nya Erasmus Plus är ett steg i rätt riktning, men mer behövs.
Det behöver bli lättare att studera och ta med sig studiemeriter från olika EU-länder. Därför måste det vara möjligt att jämföra utbildningar på alla nivåer. En genomtänkt, gemensam kunskapspolitik är därför helt nödvändig. Folkpartiet vill att det inrättas ett enhetligt system för att jämföra gymnasiebetyg från EU-länder. Det innebär inte att betygssystemet är detsamma, men däremot blir det mycket enklare att söka till högskolor på dessa betyg eller tillgodoräkna sig en utländsk gymnasieutbildning. I EU-sammanhang talas ofta om de fyra friheterna, det vill säga fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital. Vi vill underlätta studier över gränserna så att kunskap blir EU:s femte frihet.

Bland Folkpartiets EU-kandidater finns lärarna Helena von Schantz och Ulla-Britt Hagström.

Centerpartiet

Det är betydande för hela Europas utveckling att alla människor i Europa har tillgång till bra utbildning, det motverkar fattigdom och annan utsatthet. Centerpartiet vill underlätta ömsesidigt erkännande av olika länders system samt underlätta för människor att utbilda sig i olika länder inom EU. Däremot anser vi att EU inte ska lägga sig i de frågor som enskilda människor och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå bättre kan bestämma om. Hit hör frågor som ländernas skatter, utbildning, välfärd, sociala trygghetssystem, kultur, rovdjurspolitik och naturresurser.

Bland Centerpartiets EU-kandidater finns lärarna Kent Johansson, Petronella Petersson, Per Karlberg och Gunilla Hjelm. 

Kristdemokraterna

De flesta frågor som berör skolan, förskolan eller lärarna bör hanteras inom respektive medlemsstat. Fler och fler svenska ungdomar väljer dock att efter avslutat gymnasium studera eller arbeta i ett annat EU-land. Det är därför en viktig uppgift för skolan att förbereda svenska elever för ett liv som medborgare inte bara i Sverige utan också Europa. EU gör redan en del på området men kan bli ännu bättre på att stimulera olika former av utbyten mellan elever i olika länder. Det är också positivt att kunna jämföra resultat och utbyta erfarenhet inom EU.
EU kan också bli bättre på att centralt ta fram och distribuera studiematerial om EU-samarbetet och EU som organisation. Det ligger i alla medlemsstaters intresse att medborgarna förstår hur EU-samarbetet är organiserat och på vilket sätt det påverkar vår vardag.

Bland Kristdemokraternas EU-kandidater finns läraren Matilda Granberg Stålbert.

Socialdemokraterna

Principen att lärande sker under hela livet och inte enbart i ungdomsåren ska genomsyra både utbildningssystem och arbetsmarknad och utbildningssystemens roll för hållbar utveckling och miljöarbete ska fortsatt betonas kraftfullt och frågan bör drivas även på EU-nivå. För att lyckas med detta krävs att också EU satsar ordentligt inom utbildningsområdet och frigör tillräckliga budgetmedel. Vi röstar konsekvent för att EU ska satsa mer på utbildning och forskning, och mindre på den redan mycket omfattande jordbrukspolitiken. Det är dock viktigt att understryka att utbildningspolitiken främst är en nationell kompetens och därmed upp till varje enskilt EU-medlemsland att besluta om.

EU bör ha en viktig understödjande och koordinerande roll, inte minst genom att underlätta utbytet av information om arbetssätt och metoder mellan olika länder och nationella myndigheter.

Enligt uppgift finns inga lärare bland Socialdemokraternas kandidater.

Miljöpartiet

EU-samarbetet kan öka möjligheten till utbyten för att ge fler elever i skolan möjligheten att träffa unga från andra europeiska länder, öva på nya språk och öka sin interkulturella kompetens. Det är också intressant att se över hur ett ökat utbyte mellan lärare skulle kunna ske i Europa. I EUs stora framtidsplaner är det också viktigt att utbildning och forskning hela tiden finns med. Omställningen till en hållbar region kräver stora utbildningsinsatser. Men skolpolitiken som sådan är och ska förbli en fråga för medlemsstaterna själva att organisera och ansvara för.

Bland Miljöpartiets EU-kandidater finns lärarna Peter Eriksson, Pascal Mafall, Ulrika Frick, Eva Hallström, Lena Klevenås, Lotta Hedström och Jonas Eriksson.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill avskaffa möjligheten att driva skolor med vinstintresse. EU förhandlar just nu om ett handelsavtal med USA som kan göra det möjligt för företag att stämma länder om de gör förändringar i sin lagstiftning som företag anser påverkar deras beräknade vinst negativt. Detta kan förhindra möjligheten att driva igenom vårt förslag om förbud mot vinstintresse. Vi kommer att arbeta mot handelsavtalet i sin nuvarande form och rösta ned det om förslaget inte förändras radikalt.

Bland Vänsterpartiets EU-kandidater finns lärarna Willy Söderdahl, Jesper Berglund, Elisabeth Swedman och Katarina Burman.

Sverigedemokraterna

Vårt utgångsläge är att skolan och den svenska utbildningens utveckling ska styras från Sverige och dess invånare. Samma princip gäller för de övriga medlemsländerna varför vi avser att tydligt ta ställning mot EU:s involvering i frågan. EU är idag involverade i en rad frågor vi menar de inte ska involvera sig i. Utgångsläget är således att Sveriges folkvalda politiker ska ansvara för skolan och maktförskjutningen till Bryssel ska minimeras.

Sverigedemokraterna har inga lärare bland EU-kandidaterna.

Kommentera